اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خداوند به ما دو هدیه ای را میدهد که به برآورده شدن عدالتِ شریعت کمک میکنند، اما خود شریعت نمیتواند آنها را به ما بدهد. نخست، او به ما قربانی کامل گناه یعنی پسرش عیسی را میبخشد تا ما را بیامرزد، پاک سازد، و ما را از گناهمان رهایی بخشد. دوم، او به ما روحش را عطا میکند تا ما بتوانیم آن کسی بشویم که خدا از ما میخواهد باشیم. خدا در عهد جدید، آن چیزی را به ما می بخشد که شریعت و انبیأ به ما وعده آمدنش را میدادند. سپاس خدای را برای نقشه، وعده ها، و عطایایش!

دعای من

ای پدر ما که در آسمانی، بخاطر مهربانی و فیض غیر قابل قیاست که آنرا در دادن عطایای عظیم و کاملِ پسر بی نقص و گرانقدرت و روح القدس مبارکت میبینم، شکر میگویم. در نام عیسی، و از طریق شفاعت روح القدس، تو را تمجید گفته و از تو ای پدر عزیز تشکر میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات