اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عهد عتیق پیمان زیبای عشق الهی است، بطوریکه خدا انسان سقوط کرده را نجات داده و نقشه فیضش را برای آوردن ما به سوی عیسی عملی میسازد. اما به همان اندازه که عهد عتیق از قدرت برخوردار بود، ما به عهد عالی تری نزدیک شده ایم، چونکه واسطه این پیمان تازه، عیسی است، یعنی کسی که قربانی کامل و بی عیب و ضامن وعده های بزرگ خدا است.

دعای من

ای خدای قادر مطلق متشکرم برای اینکه عیسی را فرستادی تا وعده های تو را به کمال برساند و آن نقشه ای را که از مدتها پیش بوسیله پیامبرانت آشکار ساخته بودی، عملی نماید. تو را سپاس میگویم و در نام خداوندم عیسی مسیح، تو را تمجید میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات