اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عهد عتیق پیمان زیبای عشق الهی است، بطوریکه خدا انسان سقوط کرده را نجات داده و نقشه فیضش را برای آوردن ما به سوی عیسی عملی میسازد. اما به همان اندازه که عهد عتیق از قدرت برخوردار بود، ما به عهد عالی تری نزدیک شده ایم، چونکه واسطه این پیمان تازه، عیسی است، یعنی کسی که قربانی کامل و بی عیب و ضامن وعده های بزرگ خدا است.

Thoughts on Today's Verse...

The Old Testament is a beautiful covenant of love, as God redeems fallen mankind and sets in motion his plan of grace to bring us to Jesus. But as powerful as that old covenant was, we have come to a superior covenant because the mediator of this new covenant is Jesus, who is the perfect sacrifice and guarantor of God's great promises.

دعای من

ای خدای قادر مطلق متشکرم برای اینکه عیسی را فرستادی تا وعده های تو را به کمال برساند و آن نقشه ای را که از مدتها پیش بوسیله پیامبرانت آشکار ساخته بودی، عملی نماید. تو را سپاس میگویم و در نام خداوندم عیسی مسیح، تو را تمجید میکنم. آمین.

My Prayer...

Thank you, Almighty God, for sending Jesus to fulfill the promises and carry out the plan you set in place so long ago and revealed by your prophets of old. I thank you and praise you in the name of Jesus Christ my Lord. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of عبرانیان ۶:۸

نظرات