اندیشه ها در مورد آیه امروز...

لازمه های اخلاقیات و قدوسیت موقتی یا گذرا نیسیتند زیرا آنها بازتابی از طبیعت و ذات خدای قدوس ما که ابدی است، هستند. آنها با امیدها و تمایلات توانمند فرهنگ حاکم بر جامعه تغییر نمیکنند، بلکه در تمام فرهنگها، در طول زمانها و علیرغم تمام تمایلات درست هستند، اما ما وقتهای خودمان را با تطبیق دادن اراده مان با راستی او جبران و ذخیره میکنیم.

دعای من

خدای عادل و قادر مطلق، خواسته من اینست که زندگیم بازتابی از خصایص و ذات تو در زمینه شفقت، پاکی، و عدالت باشد. من میدانم که تو جاودانی هستی و میخواهم که زندگیم را در چیزهای ماندگار سرمایه گذاری کنم. مرا حکمت بده تا امروز گذرا بودن وسوسه ها را مشاهده کنم و آنچه را که تا ابد منجر به حرمت و جلال تو میشود انجام دهم. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات