اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بخشیدن عمل بسیار بزرگی است، اگر منجر به تبدیل و عوض شدن زندگی بشود. عیسی آمد تا ما را بر طبق رضامندی نیکوی خویش، از گناه به حضور خودش دعوت نماید. او فیض را به ما ارزانی داشت اما او نیز بحد کافی نسبت به ما مهربان است که ما را به حال خودمان در گناه وا نمی گذارد!

دعای من

ای خداوند خدای من، ای که در تمامی راه های خویش قدوس و پاک هستی، خواهش میکنم قلب و زندگیم را یر طبق اراده مقدست تبدیل نما. به من اطمینان از آمرزش گناهانم و آن شهامتی را بده تا گناهم را ترک نموده و پشت سر خود نهم. به اسم عیسی دعا میکنم تا زندگی و دل مرا جوری شکل بدهی تا بازتاب روشن تری از شخصیت تو باشد. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات