اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بخشیدن عمل بسیار بزرگی است، اگر منجر به تبدیل و عوض شدن زندگی بشود. عیسی آمد تا ما را بر طبق رضامندی نیکوی خویش، از گناه به حضور خودش دعوت نماید. او فیض را به ما ارزانی داشت اما او نیز بحد کافی نسبت به ما مهربان است که ما را به حال خودمان در گناه وا نمی گذارد!

Thoughts on Today's Verse...

Forgiveness is wonderful if it leads to life change. Jesus came to call us from sin, into his presence, and for his good pleasure. He gave us grace but is also gracious enough to not leave us in sin!

دعای من

ای خداوند خدای من، ای که در تمامی راه های خویش قدوس و پاک هستی، خواهش میکنم قلب و زندگیم را یر طبق اراده مقدست تبدیل نما. به من اطمینان از آمرزش گناهانم و آن شهامتی را بده تا گناهم را ترک نموده و پشت سر خود نهم. به اسم عیسی دعا میکنم تا زندگی و دل مرا جوری شکل بدهی تا بازتاب روشن تری از شخصیت تو باشد. آمین.

My Prayer...

O LORD my God, holy in all your ways, please transform my heart and my life into your holy will. Give me the assurance of forgiveness and the courage to leave my sin behind. In Jesus' name I ask you for your gracious and unlimited power to mold my heart and my life into a clearer reflection of you. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۱۰:۸-۱۱

نظرات