اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خداوند٬ خدایی بخشنده و سخی است. او می خواهد که فرزندانش نیز در چنین فیضی مثل او باشند. مقام و جایگاه ما بر روی زمین این نیست که گردآورندگان و ذخیره کنندگان برکات٬ آمرزش٬ ثروت٬ و فرصتها باشیم. خیر٬ ما با تبعیت از رهبری پدر جاودانی خویش٬ باید کانالهای برکت٬ آمرزش٬ ثروت و فرصتها باشیم. ما همانگونه که مثل خدا با گشاده دستی می بخشیم٬ باید اطمینان داشته باشیم که او ما را از طریقهایی برکت و تازگی خواهد داد که بیش از پیش جذب شخصیت او شویم و در آینده دست افراد بیشتری را بگیریم.

دعای من

ای خدای قدوس٬ من از تو تشکر می کنم بخاطر تمام نمونه های بخشندگی که زندگی مرا مستفیض گردانیده است. تمام آن کانالها٬ چه ضعیف یا غنی به من آموخته است که من نیز می توانم همچون تو سخی باشم. دل مرا با ایمان و اعتماد مبارک بساز تا فیض٬ آمرزش٬ ثروت٬ تشویق٬ و زمانی را که در اختیار دارم با دیگران قسمت کنم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات