اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زمانیکه به شدت خسته و نیازمند استراحت هستید٬ به کجا میروید؟ نه رختخواب٬ نه مرخصی٬ و نه هیج تعطیلاتی میتواند به ما آن آرامش واقعی را بدهد٬ آرامشی که جان ما را تازه کند٬ مگر اینکه به نزد عیسی رویم. پس معطل چه هستید؟ نزد عیسی بیایید و از برکات حضورش٬ عشقش٬ آمرزشش٬ فیضش٬ و آرامشش لذت ببرید!

دعای من

ای خدای قادر مطلق٬ پسرت عیسی قوت و امید من است. من مشتاقانه به آن روزی می نگرم که او بخاطر من و تمام فرزندانت در جلال برمیگردد. می خواهم که او را بهتر بشناسم و با دلی واحد برای او زندگی کنم. می خواهم که آرامش را در حضورش٬ معنا را در خدمتش٬ و ارزش را در پذیرشش بیابم. لطفا مرا در این سفر برکت بده تا رابطه ام با تو عمیق تر شده و شناخت عمیق تری نیز از پسرت بدست آورم. در نام عیسی مسیح خداوندم٬ دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات