اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما غالباً بدنبال جلب اجتماعات بزرگ در کلیساها٬ تشکیلات٬ و گردهمایی های مان هستیم. عیسی نیز به خلق بسیاری خدمت نمود. اما قوی ترین تعلیمات او در زمینه شاگرد سازی زمانی اتفاق افتاد که او بدور از اجتماعات و با شاگردان خود٬ تنها بود. آنچه که مورد قبول اجتماع است نمی تواند شاگردان بالغ را در مرحله بعدی سلوکشان با منجی دعوت کند. از اینرو عیسی خود را از مردم کنار کشید تا به گروه کوچک شاگردان متعهد بتواند تعلیم فشرده ای بدهد که بتواند آنان را بالغ گرداند و آنها را برای چالش های آینده آماده سازد.

دعای من

خدای قدوس٬ لطفاً اعضای گروه مطالعه کتاب مقدس مرا و نیز آنانی را که همه جا حاضر به پیروی تو هستند٬ بدون اینکه به بهایش اهمیت دهند٬ مبارک بساز. لطفاً مرا به طرف گروه کوچکی از مومنین رهبری بفرما٬ تا بتوانم زندگیم را با آنان در میان بگذارم و تو از طریق آنان مرا به چالش فرا خوان تا در تسلیم خود به رهبریت عیسی رشد کنم. در نام عیسی می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات