اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما غالباً بدنبال جلب اجتماعات بزرگ در کلیساها٬ تشکیلات٬ و گردهمایی های مان هستیم. عیسی نیز به خلق بسیاری خدمت نمود. اما قوی ترین تعلیمات او در زمینه شاگرد سازی زمانی اتفاق افتاد که او بدور از اجتماعات و با شاگردان خود٬ تنها بود. آنچه که مورد قبول اجتماع است نمی تواند شاگردان بالغ را در مرحله بعدی سلوکشان با منجی دعوت کند. از اینرو عیسی خود را از مردم کنار کشید تا به گروه کوچک شاگردان متعهد بتواند تعلیم فشرده ای بدهد که بتواند آنان را بالغ گرداند و آنها را برای چالش های آینده آماده سازد.

Thoughts on Today's Verse...

We often seek to attract large crowds to our churches, crusades, and rallies. Jesus also ministered to large crowds. But his strongest teaching on discipleship occurs away from the crowds, when he is alone with his disciples. What the crowds are able to accept is not enough to call mature disciples to that next level in their walk with the Savior. So Jesus withdrew for intensive teaching with a small group of committed disciples so he could mature them and make them ready for future challenges.

دعای من

خدای قدوس٬ لطفاً اعضای گروه مطالعه کتاب مقدس مرا و نیز آنانی را که همه جا حاضر به پیروی تو هستند٬ بدون اینکه به بهایش اهمیت دهند٬ مبارک بساز. لطفاً مرا به طرف گروه کوچکی از مومنین رهبری بفرما٬ تا بتوانم زندگیم را با آنان در میان بگذارم و تو از طریق آنان مرا به چالش فرا خوان تا در تسلیم خود به رهبریت عیسی رشد کنم. در نام عیسی می طلبم. آمین.

My Prayer...

Holy God, please bless the people in my Bible study group and all those everywhere that are seeking to follow you no matter the cost. Please lead me to a small group of believers with whom I can share my life and through whom you will challenge me to grow in my surrender to the Lordship of Christ. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ۳۰-۳۱ :۹ مرقس

نظرات