اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اين چيزها در مورد خدا ما را به شگفت مى اندازد: گشتردگى رسيدگى خدا، پهناى بينظير توان او، و كرانه پرشكوه بزرگى او، حقيقت ديگرى كه ميتوان به موارد بالا افزود كه بنظر خارق العاده مى آيد اينست كه خدا شخصن بما نزديك است. انتخاب او اينست كه ما را بشناسد و هر روز خود را در آزمايشها و پيروزيهاى ما سهيم گرداند. آيا آگاهى شما از حضور و همراهى او در امروز يا فرداى شما تفاوتى خواهد داشت؟ آيا دانستن اينكه او بهنگام لغزيدن شما از شما حمايت ميكند يا بهنگام نگرانيها بشما آرامش ميدهد، در شما تأثيرى خواهد داشت؟

دعای من

خداى مهربان، كه همه جا هستى و بعلاوه همواره نزديكى، آواى دل مرا بشنو. من شديدن تحت تأثير حضور تو كه بمن نزديك و در منست قرار گرفته ام. تسليات تو هنگاميكه من تحت حمله هستم، توان تو بهنگام ضعيف بودن من، شهامتى كه تو در حملات بمن ميدهى، اميدى كه تو در انديشه هايم بهنگام نوميديها تثبيت ميسازى— همه اين عطاياى حضور تو برايم گرانبها هستند. بدون حضور تو، من نميدانستم به كجا ميروم و يا چرا اينجا هستم. سپاسگزارم از اينكه مرا ميشناسى. من مشتاق فرا رسيدن آنروزى هستم كه تو را بشناسم همچنانكه تو امروز مرا ميشناسى. در نام عيسى نيايش ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات