اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اشتیاق خدایی که در جستجوی ما است، این است که ما نیز او را بطلبیم. آثار انگشت خدا را در تمام کائنات می توان دید و او به ما مکانهایی را داده است که میتوان زندگی و معنی را در آنها یافت. هدف و منظور او در این نقشه این بود : او از ما میخواست که کسی را که پشت سر تمام این قضایاست را جستجو کنیم. او هرگز از هیچیک از ما دور نیست، اما او مایل است که طلبیده و یافته شود. هنگامیکه ما بدنبال خدا میگردیم، ما نه فقط او را متبارک میخوانیم، بلکه مطابق بر آن وظیفه کلیدی زندگی میکنیم.

Thoughts on Today's Verse...

Our seeking God longs to be sought! God placed his fingerprints all over the universe and then gave us places to find life and meaning. He had a purpose in this plan: he wanted us to seek the One behind it all. He is never far away from us, but he longs to be sought and found. When we seek after God, we are not only blessing him, we're also living out our life's key task.

دعای من

ای پدر آسمانی، من می خواهم که تو را کامل تر بشناسم—- همانطور که در آن سرود قدیمی خطاب به مسیح گفته شده:« ماورای این صفحه مقدس، من تو را ای خداوند می جویم. روح من مشتاق تو است، ای کلمه زنده.» ای پدر مهربان، من از تو می خواهم که حضورت در زندگی روزمره من قابل تشخیص باشد. من براستی مایلم که تو را بشناسم، در عین حال که توسط تو شناخته میشوم. در نام منجی خود میطلبم. آمین.

My Prayer...

Heavenly Father, I long to know you more completely — as the old hymn says to Jesus: "Beyond the sacred page, I seek thee Lord. My spirit pants for thee O living Word." Loving Father, I ask that your presence would be recognizable in my daily life. I truly want to get to know you, even as I am known by you. In the name of the Savior I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اعمال رسولان ۲۷:۱۷

نظرات