ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าที่มองหา ประสงค์ให้เราแสวงหาพระองค์! ทุกสิ่งในทั่วจักรวาลเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า และพระองค์ให้เราค้นหาความหมายและชีวิต พระองค์มีวัตถุประสงค์ในแผนนี้: พระองค์อยากให้เราแสวงหาผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างนี้ พระองค์ไม่เคยอยู่ห่างไกลจากเรา แต่พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราแสวงหาและพบพระองค์ เมื่อเราแสวงหาพระเจ้า เราก็ใช้ชีวิตตามวัตถุประสงค์แห่งชีวิต

คำอธิษฐาน

พระบิดาบนสวรรค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะรู้จักพระองค์อย่างบริบูรณ์มากขึ้น — เหมือนที่เพลงสรรเสริญเก่ากล่าวว่าพระเยซู "นอกเหนือจากหน้าที่บริสุทธิ์ ข้าพระองค์แสวงหาพระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายพระคำแห่งชีวิตของพระองค์โอ.." พระบิดา ข้าพระองค์ขอที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยในแต่ละวัน ข้าพระองค์อยากที่จะรู้จักพระองค์อย่างแท้จริง แม้ว่าพระองค์จะรู้จักข้าพระองค์แล้วก็ตาม อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น