اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه برای اوّلین بار این کلمات گفته شد، نقطه عطف آنها بر بازگشت اسرائیل به جایگاهشان، به اهمیت شان، به زندگی شان، و به معبد شان بود. این دعا هنوز هم می تواند دیدگاه ما باشد. بازگشت می تواند به معنای بازگشت ثانویه مسیح باشد که ما را به نزد پدر در خانه آسمانی ببرد. در آن روز، هر مانعی میان ما و خدا برداشته خواهد شد. فانی بودن ما در ظفر بلعیده خواهد شد. ما خدا را روبرو خواهیم دید و مثل فرزندان کامل خدا با او، در هنگام وزیدن نسیم نهار قدم خواهیم زد. باشد که آن روز زودتر فرا رسد!

Thoughts on Today's Verse...

When these words were first spoken, they focused on God's restoration of Israel back to its place, its prominence, its life, and its Temple. Yet from our vantage point, this prayer can be ours as well. Restoration can mean Christ's return which brings us home to God. On that day, every barrier standing between God and us will fall. Our mortality will be swallowed up in victory. We will see God face to face and get to walk with him in the cool of the day as his perfect children. May that day come soon!

دعای من

ای خدای قدوس و عالی، من آگاهم از اینکه میان کمال تو و محدودیت های من، خلیج عظیمی قرار گرفته. و نیز ای پدر عزیز، من بر این باورم که تو از این خلیج با فیض خودت عبور کرده ای. در حالیکه برای طلوع آن کمال بطور کامل انتظار میکشم، لطفاً مرا در نبردهای با شریر تقویت بفرما و مرا از تمام حملات و آسیب های روحانی برهان. تا آن زمان که تو را روبرو ببینم، خواهش میکنم که تمجیدهای انسانی و محدود مرا برای تمام کارهایی که انجام داده ای تا مرا برهانی، بپذیر. به نام مسیح دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Holy and awesome God, I know a huge gulf stands between your perfection and my limitations. Yet, dear Father, I believe you have spanned that gulf with your grace. While I wait for that perfection to dawn in all its fullness, please empower me for my battles with the Evil One and deliver me from all spiritual harm and attack. Until the day I see you face to face, please accept my all-too-limited and human praise for all you have done to save me. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مراثی ارمیا ۲۱:۵

نظرات