اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه برای اوّلین بار این کلمات گفته شد، نقطه عطف آنها بر بازگشت اسرائیل به جایگاهشان، به اهمیت شان، به زندگی شان، و به معبد شان بود. این دعا هنوز هم می تواند دیدگاه ما باشد. بازگشت می تواند به معنای بازگشت ثانویه مسیح باشد که ما را به نزد پدر در خانه آسمانی ببرد. در آن روز، هر مانعی میان ما و خدا برداشته خواهد شد. فانی بودن ما در ظفر بلعیده خواهد شد. ما خدا را روبرو خواهیم دید و مثل فرزندان کامل خدا با او، در هنگام وزیدن نسیم نهار قدم خواهیم زد. باشد که آن روز زودتر فرا رسد!

دعای من

ای خدای قدوس و عالی، من آگاهم از اینکه میان کمال تو و محدودیت های من، خلیج عظیمی قرار گرفته. و نیز ای پدر عزیز، من بر این باورم که تو از این خلیج با فیض خودت عبور کرده ای. در حالیکه برای طلوع آن کمال بطور کامل انتظار میکشم، لطفاً مرا در نبردهای با شریر تقویت بفرما و مرا از تمام حملات و آسیب های روحانی برهان. تا آن زمان که تو را روبرو ببینم، خواهش میکنم که تمجیدهای انسانی و محدود مرا برای تمام کارهایی که انجام داده ای تا مرا برهانی، بپذیر. به نام مسیح دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات