اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تمجیدهای ما در نظر دیگران و سایر چیزها خیلی مهم نیست، اما برای خودمان، نزدیکانمان، و بطرز شگفت انگیزی برای خدا مهم است. در جهانی به این گستردگی، که بزرگتر از آن چیزی است که نحمیا تصور میکرد، صدای ضعیف ما و سرود تمجید ما چیست؟ میلیاردها ستاره و مخلوقات بیشمار در دریاهای عظیم همگی فریاد بر می آورند که خالق ما بزرگ است. خدا پرستش فرشتگان و تمام موجودات آسمانی را میپذیرد. اگر ما او را تمجید بکنیم، چه تفاوتی بوجود خواهد آمد؟ صادقانه بگویم، برای کائنات فرقی نمیکند. اما برای ما فرق میکند! این مسئله حتی برای خداوند اهمیت پیدا میکند، کسی که مشتاق است تا پدر ما باشد و میان ما و خودش رابطه برقرار کند.

Thoughts on Today's Verse...

Our praise is pretty irrelevant to everyone and everything but us, those closest to us, and amazingly to God. In a universe so vast, so much bigger than Nehemiah could have imagined, what is our small voice and our song of praise? The billions of stars and innumerable creatures of the immense seas all cry out that our Creator is LORD. God will receive the worship of the angels and all the heavenly beings. What difference does it make if we praise him? To the universe, to be blunt, it doesn't matter. But it does to us! It matters even more to the LORD, who longs to be our Father and wants to bring us into relationship with himself.

دعای من

ای خدای قدوس و شگفت انگیز، تو به تنهایی خداوند هستی—- خداوند تمام خلقت و خدای حیات من. تو بوسیله تمام مخلوقاتت ستوده میشوی. کارهای تو فریاد بر می آورند و مهربانی تو را و فهم خلاقانه تو را اعلام میکنند. ای پدر، من میخواهم تمجیدات قلبی خویش را به بند گردان خلقت، به اصوات فرشتگان، و به ستایش بسیاری که پیش از من آمده اند، بیفزایم. تو به راستی لایق پرستش هستی. من با خوشی سخنانم را، سرودهایم را، قلبم را، و زندگیم را به تو تقدیم میکنم. بنام مسیح.آمین.

My Prayer...

Holy and amazing God, you alone are Lord — Lord of all creation and Lord of my life. You are praised by all you have made. Your works cry out and declare your creative genius and your loving kindness. Father, I want to add my heartfelt praise to the chorus of creation, the voices of the angels, and the praise of many who have come before me. You are truly worthy to be praised. I gladly offer you my words, my songs, my heart, and my life. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of نحمیا ۶:۹

نظرات