اندیشه ها در مورد آیه امروز...

برای مؤمنین این سالهای اخیر، سالهای راحتی نبوده است. جفای وارده بر ایمانداران همه وقت در سراسر جهان، رو به فزونی است. بطور خاص در ایالات متحده، هدف کشتارهای جمعی، مؤمنین به خدا بوده اند. اگرچه آنها بخاطر ایمانشان کشته شدند، شهادتی که برای خدا دادند، برای بسیاری الهام بخش بوده است. زمانیکه هر یک از ما با چنین واقعیتهایی روبرو میشویم، انتخابهای متعددی در پیش رو داریم. احتمالاً متعجب شدن نباید در میان این انتخابها باشد. این تعجب، یک ترس قدیمی است، و به روزهای اولیه جماعت مسیحیان برمیگردد. این واکنش قبل از روزهای عیسی شروع شده بود، زمانیکه قهرمانان یهودی ما به دو دلیل ساده مورد جفا قرار گرفته بودند:‌ آنها به خدای واحد حقیقی ایمان داشتند و آنها یهودی بودند. من بر این باورم که زمان آن فرا رسیده که ما دوباره این دعای کهن در مزمور ۵ را آغاز بکنیم. زمانیکه ما دست به دعا برمیداریم، بیاد داشته باشیم که مهم نیست که دیگران به ما چه میکنند، آنها نمی توانند ما را از خدا جدا کنند و نجاتی که خدا برای ما در نظر دارد، خدا آنرا در زمان آینده انجام خواهد داد.

دعای من

خدای قادر مطلق، جهان ما را با زمان صلح مبارک بساز.ترسهایی را که شیطان در دل فرزندانت از طریق تنفر آدمیان بوجود آورده، متوقف بساز و ما را اینگونه برکت بده. به ما دلیری بده تا چه در صلح چه در جفا، در مورد ایمانمان روراست باشیم، با سخاوت ببخشیم، و در امیدمان ثابت قدم بمانیم. در آخر، ای پدر می خواهم که تو آنهایی را که عزیزانشان را بخاطر ایمان به تو از دست داده اند مبارک بسازی. در نام مسیح دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات