اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زندگی مملو از بی ثباتی های متعدد است. شما هرگز نمیدانید که چه اتفاقی در شرف وقوع است. شما خبر ندارید که فاجعه بعدی کی اتفاق خواهد افتاد. در دنیایی سرشار از نفرت و ترس، هیچیک از ما سرنخی در دست ندارد که عمل دهشتناک و بیرحمانه بعدی، در چه زمانی انجام خواهد گرفت. پس باید چه کرد وقتی که ما از موقعیتهای خودمان مطمئن نیستیم؟ ما در زیر بالهای کسی پناه خواهیم گرفت که بالاتر از تمام موقعیتها است! اطمینان ما به پدر خودمان است که وعده داده است ما را به نزد خود خواهد آورد، و مهم نیست که امروز چه اتفاقی ممکن است بیفتد... در دنیای ما...و بر بدنهای ما. زندگی های ما با پدر مخفی است چون ما به مسیح پیوسته ایم. او پناه ما است ! بالهای او پناهگاه ما است!

Thoughts on Today's Verse...

Life is filled with many uncertainties. You never know when something unexpected is going to happen. You have no idea when the next disaster will strike. In a world filled with hate and terrorism, none of us has a clue when the next horrible atrocity will take place. So what do we do when we can't be sure of our circumstances? We take shelter under the wing of the One who is above all circumstances! We take assurance in our Father who has promised to bring us to himself no matter what may happen today ... in our world ... and to our bodies. Our lives are hidden with our Father because we've been joined to Christ. He is our Refuge! His wings are our shelter!

دعای من

ای پدر، چه کلماتی را میتوانم تقدیمت کنم که بحد کافی تشکرات و تمجیدهای مرا از تو بخاطر نجاتت که از مرگ بزرگتر است، نشان دهد؟ تو الف و یا هستی. تو خدایی هستی که بودی و هستی و خواهی آمد. تو ابّا پدر من هستی، کسی که مرا به فرزندی پذیرفته و مرا از آن خودش گردانیده است. من امید و اعتمادم را، و نیز آینده ام را به تو میسپارم و نخواهم ترسید. من پناهگاه خود را در زیر بالهای تو می یابم! تمام پرستشها را در نام عیسی بتو تقدیم میکنم. آمین.

My Prayer...

Father, what words can I offer that are sufficient to thank and praise you for your deliverance that is greater than death? You are the Alpha and the Omega. You are the God who was and is and is to come. You are my Abba Father, who has adopted me and made me your own. I place my trust, my hope, and future in you and I will not be afraid. I find my refuge under your wings! All praise to you in the name of Jesus. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۴:۹۱

نظرات