اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زندگی مملو از بی ثباتی های متعدد است. شما هرگز نمیدانید که چه اتفاقی در شرف وقوع است. شما خبر ندارید که فاجعه بعدی کی اتفاق خواهد افتاد. در دنیایی سرشار از نفرت و ترس، هیچیک از ما سرنخی در دست ندارد که عمل دهشتناک و بیرحمانه بعدی، در چه زمانی انجام خواهد گرفت. پس باید چه کرد وقتی که ما از موقعیتهای خودمان مطمئن نیستیم؟ ما در زیر بالهای کسی پناه خواهیم گرفت که بالاتر از تمام موقعیتها است! اطمینان ما به پدر خودمان است که وعده داده است ما را به نزد خود خواهد آورد، و مهم نیست که امروز چه اتفاقی ممکن است بیفتد... در دنیای ما...و بر بدنهای ما. زندگی های ما با پدر مخفی است چون ما به مسیح پیوسته ایم. او پناه ما است ! بالهای او پناهگاه ما است!

دعای من

ای پدر، چه کلماتی را میتوانم تقدیمت کنم که بحد کافی تشکرات و تمجیدهای مرا از تو بخاطر نجاتت که از مرگ بزرگتر است، نشان دهد؟ تو الف و یا هستی. تو خدایی هستی که بودی و هستی و خواهی آمد. تو ابّا پدر من هستی، کسی که مرا به فرزندی پذیرفته و مرا از آن خودش گردانیده است. من امید و اعتمادم را، و نیز آینده ام را به تو میسپارم و نخواهم ترسید. من پناهگاه خود را در زیر بالهای تو می یابم! تمام پرستشها را در نام عیسی بتو تقدیم میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات