اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما باید خدا را با احترام عبادت نماییم زیرا که او آتش فروبرنده است! این دیگر به چه معنا است؟ آیا تمرکز بر قدوسیت اوست؟ آیا این در مورد داوری خدا به ما هشدار میدهد؟ آیا این بیانی از خالص بودن و پاکی اوست؟ آری، آری، آری! همانطور که میدانید خدا قدوس است و پاک و عادل. عدم کمال ما، عیوب، شکستها، و گناهان ما در مقام مقایسه با کمال او، آشکارا قابل رؤیت هستند. با این وجود، بجای نابود کردن ما با آتش قدوس خویش، او میتواند ما را از نو بسازد و پاک کند و بیشتر از آنی که قبلاً بودیم. از اینرو ما نه تنها بخاطر عیسی میتوانیم به او نزدیک شویم، بلکه ما می توانیم نزدیک به او باقی بمانیم و در این جهان مثل مسیح زندگی کنیم(به عبرانیان باب ۱۳ نگاه کنید). ای دوست عزیز، این عالی ترین شکل عبادت محترمانه است!

Thoughts on Today's Verse...

We should worship God with reverence because he is a consuming fire! Mmm. What does that mean? Is the focus on his holiness? Does this warn of judgment? Is this an expression of his purity? Yes, YES, YES! You see, God is holy and pure and righteous. Our imperfections, flaws, failures, and sins stand out glaringly in comparison to his perfection. Yet rather than destroying us with his holy fire. He can make us new and clean and more than what we once were. So not only can we draw near to him because of Jesus, we can stay near him as we live Jesus' life in our world (see Hebrews 13). That, dear friend, is reverential worship at its finest!

دعای من

ای خدای عادل و قدوس، مرا بخاطر گناهم، عدم شهامتم، و ایمان ناآزموده ام عفو فرما. متشکرم برای اینکه از قدوسیتت کوتاه نیامدی، بلکه در عوض، پسر خود را فدا نمودی تا مرا کامل و پاک نمایی، آنهم بوسیله فیض خودت تا بتوانم به حضورت بیایم. در طول زندگی این هفته، قدوسیت تو در عملکردهای من برافراشته شود و در شخصیت من منعکس گردد. من اینرا در نام عیسی مسیح، خداوند و منجی خود میطلبم. آمین.

My Prayer...

Righteous and holy God, please forgive me for my sin, my lack of boldness, and my unexercised faith. Thank you for not compromising your holiness, but, instead, sacrificing your Son to perfect and purify me by your grace so I can come before you. As I live this week, may your holiness be exalted by my conduct and reflected in my character. I ask this in the name of Jesus Christ, my Lord and Savior. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of عبرانیان ۲۹:۱۱

نظرات