اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما باید خدا را با احترام عبادت نماییم زیرا که او آتش فروبرنده است! این دیگر به چه معنا است؟ آیا تمرکز بر قدوسیت اوست؟ آیا این در مورد داوری خدا به ما هشدار میدهد؟ آیا این بیانی از خالص بودن و پاکی اوست؟ آری، آری، آری! همانطور که میدانید خدا قدوس است و پاک و عادل. عدم کمال ما، عیوب، شکستها، و گناهان ما در مقام مقایسه با کمال او، آشکارا قابل رؤیت هستند. با این وجود، بجای نابود کردن ما با آتش قدوس خویش، او میتواند ما را از نو بسازد و پاک کند و بیشتر از آنی که قبلاً بودیم. از اینرو ما نه تنها بخاطر عیسی میتوانیم به او نزدیک شویم، بلکه ما می توانیم نزدیک به او باقی بمانیم و در این جهان مثل مسیح زندگی کنیم(به عبرانیان باب ۱۳ نگاه کنید). ای دوست عزیز، این عالی ترین شکل عبادت محترمانه است!

دعای من

ای خدای عادل و قدوس، مرا بخاطر گناهم، عدم شهامتم، و ایمان ناآزموده ام عفو فرما. متشکرم برای اینکه از قدوسیتت کوتاه نیامدی، بلکه در عوض، پسر خود را فدا نمودی تا مرا کامل و پاک نمایی، آنهم بوسیله فیض خودت تا بتوانم به حضورت بیایم. در طول زندگی این هفته، قدوسیت تو در عملکردهای من برافراشته شود و در شخصیت من منعکس گردد. من اینرا در نام عیسی مسیح، خداوند و منجی خود میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات