اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آخرین بار کی بود که خواهر یا برادری نوایمان در مسیح را یافتید و به آن شخص عزیز گفتید که کارهایی را که انجام میدهند، درست است؟ آیا فکر نمی کنید که این کار خیلی طول بکشد و شما باید همین امروز آنها را مطلع سازید؟ بیایید خود را بیشتر وقف تشویق کردن و تأیید نمودن دیگران در مسیح بکنیم و همینطور خدا را برای وجود این عزیزان شکر نماییم.

دعای من

ای شبانِ نجات دهندهٔ جان های گمشده، برای وجود نوایمانان مسیحی در کلیسای خود و در زندگی خودم از تو ممنونم. آنها را مبارک ساختو و از شریر ایشان را برهان و ما (فرزندانت) را، خواهران و برادران ایشان را بکار بگیر تا برای کمک و تشویق آنان در دسترس باشیم و آنها را در مسیر کمال در مسیح یاری دهیم. در نام قدوس مسیح عیسی، خداوندم می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات