اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بیایید امروز قلباً بهم بپیوندیم، و دعا کنیم که خدا ما را شادمانی و خوشی عطا کند، به مایانی که در راستی و عدالت برای جلال او زندگی میکنیم. بیایید برای آنانیکه در شرایط دشواری بسر میبرند، دعا کنیم تا خدای قادر مطلق ما به آنها دلایلی برای شاد بودن بدهد. برای آنانیکه به فراوانی برکت یافته اند، دعا بکنیم تا خدا چشمانمان را بگشاید و قادر به دیدن ثروتهای پرجلالی که او از قبل در زندگی ما ریخته است باشیم.

Thoughts on Today's Verse...

Let's join our hearts together today, tens of thousands of us, and let's pray for God to make us a joyful and happy people who live righteously to his glory. For those in difficulty, let's pray for our mighty God to give them reasons to rejoice. For those who have been bountifully blessed, let's pray he opens our eyes to see the glorious riches that he has already poured into our lives.

دعای من

ای پدر عجیب، ای خداوند خدای قادر مطلق، برای برکات سخاوتمندانه ات، بی نهایت ممنونم. ای خداوند، از ما قومی بساز که بیش از پیش شادمان و سرخوش هستند. برای آن دسته از خواهران و برادرانم در مسیح که در تنگی هستند، دعا میکنم که آنها را رهایی دهی و نیز پیروزی و برکاتت را نصیب آنها بگردانی. من برای خودمان دعا میکنم که قلباً بیشتر شکرگزار و قدرشناس باشیم. متشکرم که تو همواره دعاهای مرا میشنوی. بنام مسیح. آمین.

My Prayer...

Wondrous Father, LORD God Almighty, thank you so much for your generous blessings. O LORD, please make us a more joyful and happy people. For my Christian brothers and sisters in hardship, I pray for your deliverance, victory, and blessing. For those of us who have been richly blessed, I pray for us to have more appreciative and thankful hearts. Thank you for always hearing my prayers. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۳:۶۸

نظرات