ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในวันนี้ ขอให้พวกเราทั้งหลาย ขอให้เราลองร่วมใจกันอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะทำให้เราเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีและมีความสุขที่ใช้ชีวิตอย่างชอบธรรม เพื่อพระสิริของพระองค์ สำหรับผู้ที่อยู่ในความยากลำบากให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราที่จะให้พวกเขามีเหตุผลที่จะชื่นชมยินดี สำหรับผู้ที่ได้รับการอวยพรมากมาย ให้เราอธิษฐานให้พระเจ้าเปิดตาของเราที่จะเห็นพระสิริมากมายที่พระองค์ได้เทลงมาในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณมากสำหรับพระพรของพระองค์ โอ พระเจ้า ขอทรงโปรดทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้น สำหรับพี่น้องในพระคริสต์ที่อยู่ในความยากลำบาก ข้าพระองค์อธิษฐานของการช่วยเหลือ ชัยชนะและการอวยพรจากพระองค์ สำหรับพวกเราที่ได้รับการอวยพระพรมากมาย ข้าพระองค์ขออธิษฐานสำหรับเราที่จะมีหัวใจที่รู้สึกขอบคุณมากขึ้น ขอบพระคุณที่ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์เสมอ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น