اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من در مورد شما نمیدانم، اما من در زندگیم بیشتر اوقات لغزیده ام. من در شرم آورترین لحظات زندگیم، لغزیده ام. من با همین پاهای خودم، با بند کفشم، سر پیچ، حتی تو هوای پاک سُر خورده ام. با این وجود، من بر این اطمینانم که در زندگی روحانیم، اگرچه بارها لغزش خورده ام، خدا اجازه نداده است که من کاملن بیفتم. وقتی که به این فکر میکنم که دارم توی دره ای عمیق سقوط میکنم، عشق پدر، نگرانی و اندیشمندی او، کتب مقدسه، خادمین، و کمکهای او مرا از نابودی درامان داشته اند. دستهای خداوند، مرا نگه داشته است. او در زمانهای آزمایش، در کنارم می ایستد. او با قدرت مرا رهانیده است. من باور دارم که او به سفر زندگی من علاقه مند است. در مورد شما چطور؟

Thoughts on Today's Verse...

I don't know about you, but I've stumbled my way through much of life. I've tripped at some of the most embarrassing moments. I've stumbled over my own feet, shoelaces, curbs, and just pure air. However, I am confident that in my spiritual life, even though I have stumbled from time to time, God has not let me completely fall. When I think I'm going to plunge into the depths of the abyss, the Father's love, care, concern, Scriptures, servants, and helpers have kept me from destruction. God's hand does uphold me. He is there in times of trial. He has been mighty to save. I do believe that he delights in my journey. How about you?

دعای من

ای پدر، تو را برای تأثیر پایدارت در زندگی خودم‌ سپاس میگویم. متشکرم که در زمانهای افسردگی، مرا احیا و در اوقاتی که آسیب پذیر و شکننده بوده ام، مرا محافظت و هنگامیکه دلشکسته بوده ام، مرا دلداری داده ای. تو را به سبب فیض، جلال، و نزدیک بودنت به من، میستایم. من تمجید و ستایش جاودانی خود را بوسیله عیسی بتو تقدیم میدارم. آمین.

My Prayer...

O Father, thank you for your steadying influence in my life. Thank you for lifting me when I have been down, protecting me when I have been vulnerable, and comforting me when I have been broken. I praise you for your grace, your glory, and your nearness. Through Jesus, I offer you my praise and eternal appreciation. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۲۳:۳۷-۲۴

نظرات