اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من عاشق ساحل مِینْ (نام ساحلی در آمریکا) هستم. کنارهٔ زبر ساحلی، امواج خروشان، و فانوس دریایی که در نقاط استراتژیک و مستحکم در امتداد نوار ساحلی واقع شده است. من در شبهایی که طوفان با سرو صدا در دل شب راه خود را پیدا میکند، نمیتوانم به پدر آسمانی مان فکر نکنم. بهنگام وقوع طوفان، رعد و برق آسمان را میشکافد، بادها زوزه میکشند، و امواج میخروشندـــ این آذرخش است که ما را راهنمایی میکند، و در برابر عوامل با توانمندی می ایستد و نمایانگر امید و مسیر زندگی مان است. آری، خداوند، یهوه خدای اسراییل، آفریننده تمام چیزها و قادر مطلق، نور من و نجات من است. زندگی من، بخش جاودانهٔ من، که به او سپرده شده ام. من انتخاب میکنم که نترسم. من به او اعتماد میکنم.

دعای من

ای پدر ما که در آسمانی، تو در طی دوره های مختلف امین و وفادار بوده ای، از اینرو تو را میستایم. من تو را سپاس میگویم زیرا تو هر نسلی را با محبت استوار خویش برکت داده ای، در زمانهای تاریکی امید بخش بوده ای، و نجات در زمانهای تنهایی،‌و قوت در زمانهای ضعف. اکنون از تو میخواهم که با مردمی که من دوستشان دارم، و نیاز به حضور ملموس تو در مبارزات زندگی شان دارند باشی. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات