اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آخرین بار چه زمانی بوده که شما از زنی خداترس بخاطر زندگی، ایمان و مهربانی و سخاوتش تعریف کرده اید؟ چرا امروز زمانی را صرف نوشتن یک یا دو یادداشت تشکرآمیز به زنانی چند نکنید؟ بدون ایمان این زنان خداترس، ما امروز کجا بودیم؟ من تصورش را هم نمیکنم، و نمیخواهم اینکار را بکنم! بیایید امروز به آنها بگوییم که آنها چقدر برای ما و ایمانمان باارزش هستند.

دعای من

ای پدر، من از تو بخاطراین زنان متقی... که در شکل گیری زندگی و ایمانم به من کمک کرده اند، تشکر میکنم. ای خدا، تو را سپاس میگویم بخاطر زنان بزرگ ایمان در کتاب مقدس که به قوم تو کمک کردند. ما را بعنوان کلیسایت و فرزندانی که بتو ایمان داریم یاری ده تا از هر طریق ممکن برای نشان دادن این حقیقت که این زنان چه ارزشی برای ما دارند، استفاده کنیم. بنام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات