اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«شکایت و همهمه نکنید!» ما بطور طبیعی این دو عمل را با پاکی و بی عیب بودن مرتبط نمیدانیم. پولس بطرز خارق العاده ای به فیلیپیان نزدیک بود و آنان را بخوبی میشناخت. او از ضعف ها و معایب ایشان آگاه بود. او همچنین از قدرت مخرب شکایت کردن و همهمه نمودن بر زندگی اجتماعی از مسیحیان فعال مطلع بود. بیایید امروز هشدار او را جدّی گرفته و به آن توجه کنیم، زیرا که شاهد بر فروپاشی کلیساها بوسیله روحیه منفی و بی تفاوتی فرهنگ حاضر در تمام عرصه ها هستیم.

Thoughts on Today's Verse...

As many of us leave our season of Thanksgiving and transition into the season of Advent, we remember our greatest reason for giving thanks: Jesus’ coming. After all, Advent means “the coming,” and in particular, the coming of God to earth in Jesus. God loves us so much that he refused to just be God far off from us. He chose to come near to us, and be one of us, in Jesus. God is holy and beyond us (Isaiah 6:1-6), yet he became one of us in Jesus because of his mercy and grace (Isaiah 57:15). In Jesus, God surrendered his divine privileges and humbled himself so we could see both God’s grace and our own path to him in his greatness (Philippians 2:5-11).

دعای من

ای خداوند، مرا ببخش و از روحیه مباحثه و همهمه پاکم بساز. لطفاً با روحت مرا تقویت نما تا از گفتارم تنها برای برکت دادن و بنا نمودن استفاده کنم و نه برای نابود کردن یا دلسرد نمودن. در نام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Loving Father, thank you for loving us so much that you joined us in our mortality through Jesus. Thank you, Jesus, for living among us and showing us what God-like living is. Thank you for knowing our struggle with living in human flesh in a broken world. Thank you for defeating death and giving us life with you, forever. Because of Jesus, Father, we will forever want you to know our thanks! Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فیلیپیان ۱۴:۲-۱۵

نظرات