اندیشه ها در مورد آیه امروز...

برای مسیحیان، بازی قایم باشک با دنیا وجود ندارد. بعنوان رهایی یافتگان از تاریکی، ما باید اجازه دهیم که نورمان بدرخشد. این گاهی به این معنا است که دیگران نور مسیح را در ما ببینند که در ما انعکاس می یابد و دریابند که از طریق ما، خدا را جلال دهند. با این وجود، در سایر موارد به این معنا است که ما در جهان تاریکی ایستادگی کنیم و بخاطر ایمانمان، هدف آن قرار گیریم. در هر دو صورت، مکانی برای مخفی شدن وجود ندارد. ما نور عالم تاریکی هستیم؛ ما نمی توانیم مقاومت کنیم بلکه باید بدرخشیم!

دعای من

ای خدای قدوس، از تو درخواست میکنم که مرا تقویت نمایی تا با شهامتی جسورانه و با ِمهر عیسی، نورت را بر دنیای گمشده پیرامون خود، نمایان سازم. در اسم عیسی، نور جهان میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات