اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عيسى به جلال آسمانى خود نچسبيد، بلكه از آن گذشت تا ما را برهاند. اكنون او از ما ميخواهد كه از نمونه او پيروى كنيم و محبت او را با ديگران درميان بگذاريم. او از ما ميخواهد كه با ديگران همان رفتارى را داشته باشيم كه او با ما داشت، و نيازهاى آنان و اراده خدا را را مقدم بر نيازها و خواست خود بدانيم. من اميدوارم كه اين مكاشفه به تحقق بپيوندد.

Thoughts on Today's Verse...

Jesus did not hang on to his heavenly glory, but surrendered it to save us. Now he asks us to follow his example and share his heart. He wants us to treat each other as he has treated us, thinking of their needs and God's will before our own. Now that's one revolution I hope I get to see fully happen!

دعای من

خداى پدر، لطفن دل و ذهن مرا با قدرت روح قدوست متحول گردان. من ميخواهم كه افكارم از آن تو باشد. من ميخواهم كه تمايلات قلبى ام بازتابى از محبت پسرت باشد. من خواهان اين هستم كه اراده من بوسيله روحت رهبرى شود. لطفن تمايل مرا ببخش كه ميخواهم با بيرحمى به اهميت خودم، خواسته خودم، و به خود-عدالتى خويش ميچسبم، حتى هنگاميكه ميدانم كه اين تصميم درست يا بهترين نيست. فكر مرا بيشتر همچون فكر پسرت بساز. در نام عيسى ميطلبم. آمين.

My Prayer...

O Father God, please transform my heart and mind by the power of your Holy Spirit. I want my thoughts to be your thoughts. I want my hearts desire to reflect the passions of your Son. I want my will to be guided by your Spirit. Please forgive my tendency to ruthlessly hang on to my own importance, my own will, and my own self-justification, even when I know it is not right or best. Make my mind more like the mind of your Son. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فيليپيان ٥:٢-٦

نظرات