ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูไม่ได้ยึดติดอยู่กับสง่าราศีในสวรรค์ของพระองค์ แต่ทรงยอมที่จะช่วยเรา ตอนนี้พระองค์ขอให้เราทำตามตัวอย่างของพระองค์และแบ่งปันจิตใจที่เป็นแบบพระองค์ พระองค์ต้องการให้เราปฏิบัติต่อกันและกันในแบบเดียวกับที่พระองค์ปฏิบัติกับเรา โดยการคิดถึงความต้องการของคนอื่รชน และพระประสงค์ของพระเจ้าก่อนตัวเอง นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง ที่ผมหวังว่าจะได้เห็นมันเกิดขึ้นอย่างเต็มที่

คำอธิษฐาน

โอพระบิดา พระเจ้า โปรดเปลี่ยนหัวใจและจิตใจของข้าพระองค์โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้ความคิดของข้าพระองค์เป็นความคิดของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้ความต้องการในหัวใจของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงความรักของบุตรของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้ความต้องการของข้าพระองค์ได้รับการนำจากพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงโปรดยกโทษที่ข้าพระองค์ยึดติดกับสิ่งสำคัญของตัวเองอย่างไม่ไยดีคนอื่น สนใจแต่ความพอใจของตัวเอง และสนใจแต่เหตุผลของตัวเอง แม้จะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องหรือดีที่สุด ขอทรงทำให้ใจของข้าพระองค์เป็นเหมือนจิตใจของบุตรของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น