اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تسبیحات ما نباید تنها خدا را خشنود سازد، بلکه باید در خیابانها و میان فقرا (حلیمان) تولید شادمانی و خوشحالی کند! چرا؟ چون پرستش ما را دعوت میکند که نه فقط خدا را برای کارهایش تمجید نماییم، بلکه همچنین ما را به ملحق شدن به او و شراکت کردن در اعمال او تشویق میکند. سخاوت خداوند، که شکرگزاری ما را تحریک میکند، باید سخاوت ما را نیز برانگیزاند، که متقابلاً سایرین را برکت داده و آنها را به سوی تمجید نمودن خدا رهبری می کند!

Thoughts on Today's Verse...

Our praise should not only please God; it should also produce joy and gladness in the streets among the poor! Why? Because praise invites us to not only applaud God for what he does but to also join him in partnership as he does it. God's generosity, which evokes our praise, should stir our generosity, which in turn blesses others and leads them to praise God, too!

دعای من

ای خدای قدوس، قادر مطلق و ای پادشاه عظیم الشأن، تو سزاوار تمام حرمت و ستایش هستی. تو کارهای عالی و مقتدرانه ای انجام داده ای. تو برکاتت را به فراوانی بر من ریخته ای. تو وعده هایت را نگاه داشته ای و نجات را برای من تدارک دیده ای. خواهش میکنم به من توانایی و قدرت بده تا متعهد شده و دیگران را برای جلال تو برکت داده، خدمت نموده و تشویق نمایم. به اسم عیسی. آمین.

My Prayer...

Holy God, Almighty and majestic King, you are worthy of all honor and praise. You have done wonderful and mighty things. You have poured out your blessings upon me. You have kept your promises and provided me with the way of salvation. Please empower and strengthen me as I commit myself to bless, serve, and encourage others and point them to your glory and generosity by my joyous praise. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۳۰:۶۹-۳۲

نظرات