اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تسبیحات ما نباید تنها خدا را خشنود سازد، بلکه باید در خیابانها و میان فقرا (حلیمان) تولید شادمانی و خوشحالی کند! چرا؟ چون پرستش ما را دعوت میکند که نه فقط خدا را برای کارهایش تمجید نماییم، بلکه همچنین ما را به ملحق شدن به او و شراکت کردن در اعمال او تشویق میکند. سخاوت خداوند، که شکرگزاری ما را تحریک میکند، باید سخاوت ما را نیز برانگیزاند، که متقابلاً سایرین را برکت داده و آنها را به سوی تمجید نمودن خدا رهبری می کند!

دعای من

ای خدای قدوس، قادر مطلق و ای پادشاه عظیم الشأن، تو سزاوار تمام حرمت و ستایش هستی. تو کارهای عالی و مقتدرانه ای انجام داده ای. تو برکاتت را به فراوانی بر من ریخته ای. تو وعده هایت را نگاه داشته ای و نجات را برای من تدارک دیده ای. خواهش میکنم به من توانایی و قدرت بده تا متعهد شده و دیگران را برای جلال تو برکت داده، خدمت نموده و تشویق نمایم. به اسم عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات