اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در روزهاى تولد عيسى، گروهى از انسانهاى حقير و متعهد بودند كه هنوز هم در جستجوى رهايى خداوندى بودند. آنها ميدانستند كه اين نجات به بهاى سنگينى تمام خواهد شد— نه تنها براى ايشان، بلكه براى خداوند نيز. اشعيا در"سروده هاى خادم" به آن اشاره كرده بود(اشعيا٥٣). آنها در تاريخ خود، اين واقعيت را تجربه كرده بودند. از اينرو، آنها با دلهايى صادق اعتراف كردند كه نميتوانند خود را نجات داده و برهانند. اين توانايى بايد از جانب خدا مى آمد و بايد در زندگى افراديكه بدنبال تحول الهى بودند، جارى ميشد. نيازشان اين بود كه از خود خدا، اين قوت را بخواهند! آنها بايد روى او، حضور او را در زندگى روزمره شان ميطلبيدند. و اين براى ما نيز صادق است!

Thoughts on Today's Verse...

In the days of Jesus' birth, there was a group of devout and lowly people who still looked for God's redemption. They knew that salvation could not, and would not, come without great cost — not just to themselves, but also to God. Isaiah had hinted about this in his Servant Songs (see Isaiah 53). They had experienced in their own history. So with honest hearts, they confessed that they didn't have the power to bring salvation and deliverance. This power had to come from God and had to be released to people who were seeking God's transformation in their lives. They needed to ask God for it! They needed to seek his face, his presence, in their daily lives. So must we!

دعای من

اى خداوند، مالك زمين و آسمان، حاكم بر همه خلقت، ترا ميستايم. تو را بخاطر قدرت و جلالت حمد ميگويم. تو را بخاطر حكمت، خلاقيت، رحمت و عدالتت تمجيد ميكنم. تو را سپاس ميگويم زيرا تو تنها لايق پرستش هاى من هستى. تو اى خداوند، به تنهايى ميتوانى مرا برهانى. لطفن نور چهره ات را بر من بتابان و حضورت را در زندگيم آشكار بساز. بنام عيسى ميطلبم. آمين.

My Prayer...

O LORD, God of heaven and earth, Ruler of all creation, I praise you. I praise you for your power and glory. I praise you for your wisdom and creativity. I praise you for your mercy and righteousness. I praise you, because you alone are worthy of my praise. O LORD, you alone can bring me full salvation. Please, shine your face upon me. Please, make your presence known in my life. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ١٩:٨٠

نظرات