اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تولد عیسی در بیت لحم تصادفی نیست. خدای قادر مطلق سالها پیش بوسیله پیامبرانش، آنرا پیشگویی کرده بود. حتی رهبران مذهبی و حلقه به گوش هیرودیس می توانستند بگویند که مسیح در شهر دیرآشنای داود بدنیا خواهد آمد. تولد انسانی مسیح موعود در شهر پادشاه بزرگ ، شاعر، و شبان اسرائیل باید بوقوع می پیوست. این نقشه خدا بود. و در ضمن یادآور این حقیقت است که خدا کلامش را نگاه میدارد و به وعده هایش وفا میکند.

Thoughts on Today's Verse...

The birth of Jesus at Bethlehem is no accident. The Almighty God had foretold this many years earlier through his prophets. Even Herod's religious lackeys could determine that the Messiah was to be born in the quaint old city of David. The human birth of the promised Messiah would occur in the city of Israel's great King, poet, and shepherd. This was God's plan. It is also a reminder that God keeps his word and fulfills his promises.

دعای من

ای خدای مهربان، تکمیل نقشه ها و وفا نمودن به وعده هایم را امری دشوار میبینم. این باعث میشود که نقشه های از پیش گفته شده تو که در پیچ و خمهای داستان عهد عتیق بازگو شده، برایم شگفت انگیز نماید. لطفاً روحت را در لحظات تاریک روحانی در زندگی من بکار گیر تا بیادم آورد که تو وعده هایت را عملی نموده و مرا به موقع نجات خواهی داد. خواهش میکنم به من صبر بده تا با امانت انتظار بکشم، و با شهامت زندگی کنم، برای اینکه نجات تو بطور کامل آشکار شود. به اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Loving God, I find it hard to complete my plans and fulfill my promises. This makes the unfolding of your plans, foretold throughout the winding story of the Old Testament, so amazing to me. Please use your Spirit to remind me during the darker moments of my soul that you do fulfill your promises and will bring your deliverance right on time. Please give me patience to wait faithfully, and to live courageously, for your salvation to be fully revealed. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی ۶:۲

نظرات