ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเกิดของพระเยซูที่เบธเลเฮ็มไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้บอกล่วงหน้าไว้หลายปีก่อนหน้านี้ผ่านผู้เผยพระวจนะของพระองค์ แม้แต่คนรับใช้ทางศาสสนาของเฮโรดก็ระบุว่าพระเมสสิยาห์จะมาเกิดในเมืองเก่าที่สวยงามแปลกตาของดาวิด การเกิดแบบมนุษย์ธรรมดาของพระเมสสิยาห์ตามพระสัญญาที่ว่าจะเกิดขึ้นในเมืองของกษัตริย์แห่งอิสราเอลผู้ยิ่งใหญ่ ของกวีและคนเลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล นี่เป็นแผนการของพระเจ้า และยังเป็นการเตือนว่าพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์ และเติมเต็มสัญญาของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำให้แผนงานของข้าพระองค์สำเร็จ หรือการทำตามคำสัญญา ข้าพระองค์อัศจรรย์ใจที่พระองค์ได้ทำตามแผนงานของพระองค์ให้สำเร็จและรักษาสัญญาของพระองค์​ ผ่านมาทางเรื่องราาวมากมายในพันธสัญญาเดิม ขอทรงใช้พระวิญญาณของพระองค์เพื่อเตือนข้าพระองค์ในช่วงเวลาที่มืดมนของจิตวิญญาณของข้าพระองค์ ว่าพระองค์จะทำตามคำสัญญาของพระองค์ และจะนำการช่วยเหลือของพระองค์มาได้ทันเวลา ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความอดทนที่จะรอคอย และมีชีวิตอย่างกล้าหาญ เพื่อความรอดของพระองค์จะปรากฎอย่างเต็มที่ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น