اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تا چند روز آينده، بياييد با يوسف و مريم همسفر شويم و ببينيم كه آنها چگونه فيض خدا را تجربه ميكنند. اين آيات يكسري وقايع ابتدائي هستند:آنها از شهر خود بسوى جنوب مسافرت كردند، به بيت لحم، شهر داود پادشاه رفتنت، آنها"نامزد" بودند و يا قرار بود كه ازدواج كنند، اما هنوز بطور كامل مزدوج نبودند. مريم باردار بود و آنها داشتند ميرفتند تا در سرشمارى دولت روم شركت كنند. در اين مجموعه صريح ، مخفى كارى و ناراستى در كنار هم منتشر ميشدند. يك وعده و وفاى به آن نيز در اين رابطه داده شده بود. وفادارى و امانت در اين طوفان آشكار بود. سرشمارى مردم توسط دولت روم كه واقعه اى تاريخى و در عين حال حقيقى بود، در شرف انجام بود. نادرستى، قول، امانت، و تاريخ با هم برخورد ميكنند. عيسى درست در همان محلى بدنيا مى آيد كه ما خود را در آن مى يابيم، محلى كه اميد و رؤياها با ناراستى و نوميدى مخلوط ميشوند. او مسيحِ مردم خواهد بود. ما اينرا پيش از ولادتش ميدانيم و اين باعث ميشود كه حتى او را بيشتر دوست بداريم و تكريم نماييم. خدا اختيار كرده است كه به جهان ما، همچون يكى از ما داخل شود، نه مثل بعضى بيگانگان بى نقص و بيعيب فرا زمينى. او مسيحى است كه ما ميتوانيم به او دست يابيم و پيرويش نماييم. اين عيسى يكى از ما است.

Thoughts on Today's Verse...

For the next few days, let's journey with Joseph and Mary as they experience the incredible grace of God. These verses give us the basics: they took a trip south from their home, they went to Bethlehem which was King David's city, they were "betrothed" or pledged in marriage but not yet fully married, Mary was pregnant, and they were going there to register with the Roman government. Intrigue and scandal ripple between the lines of this straightforward account. Promise and fulfillment are strongly suggested with the connection. Faithfulness through the midst of storm is demonstrated. A real historical context for everyday people is made with the presence of a Roman census. Scandal, promise, faithfulness, and history collide. Jesus enters our world very much in a place where we find ourselves — a place of hope and dreams marred by scandal and disappointment. He will be a people's Messiah. We know it before he is even born. It makes us love him and appreciate him more. God has chosen to enter our world as one of us, not as some pristine and untouched alien from beyond. This is a Messiah we can reach and follow. This Jesus is one of us.

دعای من

اى خداى مهربان و قدوس، ترا بخاطر هديه عيسى سپاس ميگويم. سپاسگزارم كه او قدم به دنياى آشفته ما كه پر از تضادها، مخالفتها، و كشمكشها بود، گذاشت. از تو ممنونم كه نسبت به كشمكشهاى ما مصون و يا بيگانه نبودى. تو را بخاطر عيسى كه در نام او دعا ميكنم، ميستايم. آمين.

My Prayer...

Holy and loving God, thank you for the gift of Jesus. Thank you that he entered our messy world with all its contradictions, ironies, and conflicts. Thank you for not being aloof or immune to our struggles. Thank you for Jesus, in whose name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of لوقا ٤:٢-٥

نظرات