اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تا چند روز آينده، بياييد با يوسف و مريم همسفر شويم و ببينيم كه آنها چگونه فيض خدا را تجربه ميكنند. اين آيات يكسري وقايع ابتدائي هستند:آنها از شهر خود بسوى جنوب مسافرت كردند، به بيت لحم، شهر داود پادشاه رفتنت، آنها"نامزد" بودند و يا قرار بود كه ازدواج كنند، اما هنوز بطور كامل مزدوج نبودند. مريم باردار بود و آنها داشتند ميرفتند تا در سرشمارى دولت روم شركت كنند. در اين مجموعه صريح ، مخفى كارى و ناراستى در كنار هم منتشر ميشدند. يك وعده و وفاى به آن نيز در اين رابطه داده شده بود. وفادارى و امانت در اين طوفان آشكار بود. سرشمارى مردم توسط دولت روم كه واقعه اى تاريخى و در عين حال حقيقى بود، در شرف انجام بود. نادرستى، قول، امانت، و تاريخ با هم برخورد ميكنند. عيسى درست در همان محلى بدنيا مى آيد كه ما خود را در آن مى يابيم، محلى كه اميد و رؤياها با ناراستى و نوميدى مخلوط ميشوند. او مسيحِ مردم خواهد بود. ما اينرا پيش از ولادتش ميدانيم و اين باعث ميشود كه حتى او را بيشتر دوست بداريم و تكريم نماييم. خدا اختيار كرده است كه به جهان ما، همچون يكى از ما داخل شود، نه مثل بعضى بيگانگان بى نقص و بيعيب فرا زمينى. او مسيحى است كه ما ميتوانيم به او دست يابيم و پيرويش نماييم. اين عيسى يكى از ما است.

دعای من

اى خداى مهربان و قدوس، ترا بخاطر هديه عيسى سپاس ميگويم. سپاسگزارم كه او قدم به دنياى آشفته ما كه پر از تضادها، مخالفتها، و كشمكشها بود، گذاشت. از تو ممنونم كه نسبت به كشمكشهاى ما مصون و يا بيگانه نبودى. تو را بخاطر عيسى كه در نام او دعا ميكنم، ميستايم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات