இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

One of the biggest decisions we face at the beginning of each day is what we will wear. Well, no matter what we choose in the way of clothing, let's make sure we choose to put on the new person God re-made us to be when we became Christians (Galatians 3:26-27). Those are the only clothes that will fit us eternally!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Dear Father, may people see the character and likeness of Jesus in me today. Lord Jesus, in your name I ask that you please guide my decisions and help me know how you would have me act in the situations I face today. Precious and powerful Holy Spirit, please fill me and continue your work in transforming me. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எபேசியர் 4:24

கருத்து