இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

While other preachers in Paul's day were parading around their credentials, Paul refused to get into a bragging contest to prove he was the most impressive of Jesus' disciples. Even though he had the religious education and Jewish pedigree to silence his rivals, he preferred to acknowledge the areas of his weakness where God had triumphed over his own limitations. Let's be careful today about examining and determining the ministry-worth of someone based on his or her resume. Instead, let's look for people in whom God's grace has triumphed.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty and loving Father, thank you for sustaining and enabling me to serve you in ways I would never have dreamed of doing. Please help me serve you faithfully as I depend upon your grace. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 கொரிந்தியர் 12:9

கருத்து