இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Life is ours! Death no longer holds us captive! Victory has been given to us! Jesus is Lord. What else needs to be said? "Praise God!"

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Thank you, Father, for sending Jesus. Thank you, Almighty God, for raising him from the dead. Thank you for the assurance that his life is alive in me as I serve in you. In Jesus' name I praise you . Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 கொரிந்தியர் 15:57

கருத்து