இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Many illicit and evil groups have claimed to have God on their side. Horrific things have been done under the disguise of a "Christian" movement. Jesus, however, told us we could recognize people by their fruit. Those who seek good and abhor evil and those who practice justice and mercy are the ones who have God with them. Let's make sure our claim of God's presence is matched by the presence of God's character in our lives!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty God and loving Father, thank you for your presence in my life. Please forgive me when I let sin and selfishness crowd you out and bring reproach to your name. Empower me with your Holy Spirit to live as your holy child while displaying your righteous character to the world. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ஆமோஸ் 5:14

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change