இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

This is war! We face a daily battle and it is not just with sin and temptation. We have a real foe whose desire for us is our destruction. But, our foe has already been defeated and his angels stand rebuked. So, let's keep our spiritual vigor knowing that we're not playing church but fighting for the Kingdom.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty and Victorious King, I praise you for conquering sin and death and law for us, and making us righteous and sinless by your grace. Thank you, in Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எபேசியர் 6:12

கருத்து