இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Paul stresses in Romans 6 that obedience to the will of God does not mean we are being manipulated or put under a bunch of arbitrary rules or formal laws. No, obedience of our grace-filled God is liberation — liberation from the bondage of sin and the certainty of death, liberation from the haunting memories of sin and its effects, as well as liberation to be the people we were created to be!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Heavenly Father, my head understands that being obedient to your will is a blessing and not a restriction. I know you have given me your truth to protect and save me. Forgive me for sometimes doubting and looking elsewhere for the joy and delight that only you provide. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ரோமர் 6:17

கருத்து