இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

David was ridiculed for his exuberance as he rejoiced with dancing at the Ark of the Covenant's return home. He refused, however, to be deterred by such criticism. The ark's return was a reason for celebration. His God was the only true and living God. His God had given him victory after victory from dangerous foes. His God has preserved His people through all sorts of hardships and difficulties over a long history of challenges, oppression, wandering, and battling. David was determined he would and delighted he could celebrate before the Lord. Shouldn't we?

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Lord God Almighty, full of grace and mercy, awesome in power and holiness, you are my joy, my hope, and my future. I rejoice in you as the only One, and the only thing, worthy of all glory, honor, and praise. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 சாமுவேல் 6:21

கருத்து