இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

In a world of organized crime, gangs, and predators, we have some real work cut out for us if we are going to influence the violent part of contemporary culture to change its ways. Maybe the place to start is down on our knees before the Father, asking him to use us to make a difference in our violent world!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Loving Lord and Father of all peoples, please forgive us for anything we have done to condone or accept the violence that is entrenched in many parts of our world today. Please bring the evil and hostile trend towards violence to an end. Frustrate and defeat those who use violence. May your people be an example of productive, compassionate, and non-violent living. Please give strength and protection to all who face the threat of violence because of their faith. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 7:9

கருத்து