இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

நாம் ஞானஸ்நானத்தில் இயேசுவின் நாமத்தை அறிக்கையிட்டு , அவர் நம்முடைய இரட்சகர் என்று விசுவாசித்து , பாவத்திற்கு மரித்தோம். இந்த மரணத்தில், நாம் இயேசுவின் மீதும், தேவனின் வல்லமையின் மீதும் விசுவாசம் கொண்டிருப்பதால், மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருப்போம் (யோவான் 5:24; கொலோ. 2:12). மேலும், நம் வாழ்க்கை இயேசுவோடு ஒப்புரவாக்கப்படும் போது , அவருடைய மகிமையுள்ள எதிர்காலம் நமக்குரியதாகும் (கொலோ. 3: 1-4).நாம் நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருபைக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறோம். கிருபையின் ஈவுக்கு ஆர்வத்துடனும், பரிசுத்தமாய் இருக்க வைராக்கியத்துடன் பதிலளிப்போம். நம்மை இயேசுவைப் போல மாற்றும் பரிசுத்த ஆவியின் மறுரூபமாக்கும் கிரியைக்கு நம்மைத் ஒப்புக் கொடுப்போம் (2 கொரி. 3:18). நாம் கிருபையின் பிள்ளைகள். நாம் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்தில் இல்லை , கிருபையால் விடுவிக்கப் பட்டிருக்கிறோம். ஏனெனில், நற்கிரியைகளைச் செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம் (எபே 2:1-10). பாவம் நம்முடைய எஜமானராக இருக்காது!

Thoughts on Today's Verse...

As we called on Jesus name in baptism and trusted him to be our Savior, we died to sin. In this death, we die to dying and pass from death to life because of our faith in Jesus and in God's power (John 5:24; Col. 2:12). Our life is joined to Jesus, and his glorious future becomes our own (Col. 3:1-4). We are not under law, but grace. Let's respond to the gift of grace with passion and with zeal to be holy. Let's open ourselves to the transforming work of the Holy Spirit, who changes us to be like Jesus (2 Cor. 3:18). We are grace-children. We are not in bondage to sin, but liberated by grace to be all that God has made us to be — his craftmanship (Eph. 2:1-10). Sin will not be our master!

என்னுடைய ஜெபம்

அன்புள்ள ஆண்டவரே, பிதாவே , என் இதயத்தை சுத்திகரித்து , உம் கிருபைக்குப் புதியதாகவும், ஜீவனுள்ளதாகவும் , என்னை முன்னே ஆட்கொண்ட பாவத்திற்கு மரித்தவனாய் மாற்றுங்கள் .இயேசுவின் நாமத்திலே. ஆமென்.

My Prayer...

Purify my heart, dear Lord and Father, and make it new and alive to your grace and dead to the sin that once entangled me. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ரோமர்   6:14

கருத்து