இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Breaking through racial and cultural barriers is never easy. Thankfully, God's Spirit doesn't let us settle comfortably into our prejudices. Instead, we are challenged, led, and pushed to break through racial hatred and cultural ignorance. Let's be the kind of people who rejoice and praise God as every barrier dividing people falls. Let's press on until the triumphant promise of the Gospel is fulfilled: "There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male or female. For you are all Christians — you are one in Christ Jesus" (Galatians 3:28). In doing this, we anticipate the incredible chorus of heaven that praises God with folks from every language, tribe, people, and nation (Revelation 7:9-11).

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy God, I ask that you bless all those everywhere who are trying to cross cultural, linguistic, and nationalistic barriers to share the grace of Jesus with those who do not know you. Help them know they are bringing you joy and anticipating the praise that surrounds you in glory! In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of அப்போஸ்தலருடைய  நடபடிகள் 11:18

கருத்து