இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

We are chosen with a purpose. We are brought out of the darkness of sin and given the wonderful light of salvation so we can help others. You see, we are blessed to be a blessing and given light to shine to others. Most of all, we are called to point others to the one, true, never-interrupted light — Almighty God!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Most holy and loving Father, thank you for giving me your light to push darkness out of my heart. Stir in me a profound and holy awe at being made part of your special people — a priest, a part of your holy nation, a child belonging to you. Your grace to save me is further demonstrated in your desire to use me for your glorious purposes. Thank you for your salvation. In the name of my Savior, Jesus, I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 பேதுரு 2:9

கருத்து