இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

In the rush of the holiday season and the grab at getting and giving gifts, it is very important to remember that life is much more than even the most basic things we think we need. If we lose sight of God, his work and his will in our lives, then what do we have? Not much and it won't last long! My prayer for you, and for me, during this holiday season is that we are reminded of what is most important, most valuable, and most enduring.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Sweet and precious God, almighty and awesome in glory, yet so near and so concerned about my heart, thank you for knowing and loving me with an everlasting love. Please give me the wisdom to see beyond the transitory things of life and find you and your sustaining presence. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of லூக்கா 12:23

கருத்து